Es Bimberla vo Laff

1. Strophe

In Laff dou draß is gwesn

Iech hobs ner ned blous glesn

Mai Vadder houts däzillt

Und hout vur Lachn brülld

 

Dou is amol im Summer

A Bou af´d Welt herkumma

A sonderboarer Kerl

Grod wöi a Pfeifnröhrl

 

Und su lang, als wöi a Hopfnstanger

Hout der glei su laud zon Brülln ogfanger                         

Hout der brüllt, dass alle Leit woan baff:

I bin fei etz, i bin fei etz, es Bimberla vo Laff

I bin fei etz, i bin fei etz, es Bimberla vo Laff

2. Strophe 

Sei Vadder woar a Schneider

Der zöicht nern aaf, doch leider

Is aus dem Boum nix worn

All Möih döi woar verlurn

 

Ka Ärwat dout nern gfreier

Wall seine Händ ihn reier

Er doud ner fort sinniern

Wöi er kennt Leit ausschmiern

 

Af der Kerwa doud er ner rumlungern

Amol doudsn dirschdn, amoll hungern

Kummt di Poli wenns gehm houd a Graff

Nou baggns glei als erschdn zamm

es Bimberla vo Laff

Nou baggns glei als erschdn zamm

es Bimberla vo Laff

 

3. Strophe 

Sei Schwester houd an Handl

Des bassd den langer Gangl

Denn dou doud er fir döi

Die Milch ausfoan all Fröih

 

A ganz alds Eheboa

Des sachd nern glibb und gloa

In deiner Milch doud fei

All Fräi a Hoar drinn sei

 

Woos, a Hoar, doud Eich ned alles gliggn

Gröichd ihr zwaa in an Joar a Beriggn

Brofidierd su mid dem Milchgesaff

Lachd Eich an Gruubf, ihr gräichd an Zuubf vom Bimberla vo Laff

Lachd Eich an Gruubf, ihr gräichd an Zuubf vom Bimberla vo Laff

 

4. Strophe

Die Bauern sin geduldi

Drum bleibd die Zech ofd schuldi

Der Bimberla ganz schlau

Su woars in Eschenau

 

Dou sichd nern mol vo weidn

Der Ochsenwird, der schreidn

Seid su as Wochn väier

Dou schdenner fimbf Mous Bäier

 

Fraschle Ochs bisd du a dummer Bauer

In väier Wochn, dou is des Bäier sauer

Is es besd, du schiddsd es wech, du Aff

Fir su a Bröih dou dangd der schöi,

es Bimberla vo Laff

Fir su a Bröih dou dangd der schöi,

es Bimberla vo Laff

5. Strophe

Amol dou houdsn droffm

Is er af Nämberch gloffm

Gäid langsam durch die Schdood

Aans schlächds vo Lorenz grood

 

Mei läiber Herr Kolleech

Sachd er zu an am Weech

Wäi schbeed douds denn edz sei

Der haud nern anne nei

 

Aans houds gschlogn, du dummer Bauerngimbl

Gligg housd ghabbd, su dengd si dou dä Bimbl

Häid i gfrouchd vua anner Schdund iech Aff

Hädd zwölf iech in die Lädschn gräichd

es Bimberla vo Laff

Hädd zwölf iech in die Lädschn gräichd

es Bimberla vo Laff